കേരളാ കോൺഗ്രസിന്റെ ആത്മാവും ജീവ നാടിയുമായിരുന്ന അന്തരിച്ച കെഎം മാണി സർ ന്റെ ജന്മദിനം, കെഎം മാണി ഫൌണ്ടേഷന്റെ നേതൃത്തിൽ സ്മൃതി സംഗമമായി ആചരിക്കുന്നു.

By admin