കേരള യാത്രയോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് കാസർകോട് നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന്..
#Keralayathra #KeralaCongressM #vision2030.#JoseKManiMP #Media

By admin