കേരളയാത്ര പതിമൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ജനമുന്നേറ്റം സൃഷ്ട്ടിച്ച് , നാളെ അനന്തപുരിയിൽ സമാപിക്കുകയാണ് ….
ഇതുവരെ സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി
സമാപന സമ്മേളനത്തിലേക്ക് എല്ലാ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ്

#Kerala_Yathra
#Jose_K_Mani

By admin