കൊച്ചി : കൊച്ചിയിൽ എത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി കെ എം മാണി സർ ഉമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

By admin