കേരളയാത്ര കോഴിക്കോട്‌ ജില്ല സമാപന സമ്മേളനം തിരുവമ്പാടിയിൽ നിന്നും തൽസമയം..
#Kerala_Yathra
#Jose_K_Mani

https://www.facebook.com/josek.mani/videos/1197605240394718/

By admin