കേരള യാത്ര ഇന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ

#Kerala_Yathra
#Jose_K_Mani
#Kannur

By admin