കേരള യാത്ര ഒന്നാം ദിവസമായ ഇന്ന് കാസർഗോഡ് നിന്നും ആരംഭിച്ച് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചെറുപുഴയിൽ സമാപിക്കുമ്പോൾ തൽസമയം…

By admin